Privacyreglement

BSO Bolderburen, gevestigd aan Valckstraat 32, 7203 GC, Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bso-bolderburen.nl
Valckstraat 32, 7203 GC Zutphen
06-18467033 Berkel locatie
06-83200232 Zonnewende locatie

Persoonsgegevens die wij verwerken

BSO Bolderburen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van de ouders en de kinderen die bij de BSO staan ingeschreven, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Persoonlijke en werk telefoonnummers van de ouders en van mensen die we kunnen bellen indien ouders niet te bereiken zijn
 • School waar kind op zit en in welke klas
 • Huisarts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BSO Bolderburen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid van een kind, enkel en alleen indien er bijzonderheden zijn waar we tijdens de opvang mee te maken kunnen krijgen en rekening mee dienen te houden. Bv zoals vaccinaties wel of niet gekregen, allergieën en medicijngebruik.
 • bijzonderheden van het kind.
 • bijzonderheden gezinssituatie die van belang zijn voor goede opvang, zoals bv. samenstelling gezin, of als ouders gescheiden zijn
 • verslag in mentormap over hoe het gaat met het kind op de BSO
 • burger-servicenummer (BSN) i.v.m. tegemoetkoming in de kosten door de belastingdienst

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BSO Bolderburen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de kinderen op een betrokken en veilige manier te kunnen opvangen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Voor het doorgeven van de opvanguren aan de belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming

BSO Bolderburen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BSO Bolderburen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BSO Bolderburen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: BSO Bolderburen is voor de belastingdienst verplicht gegevens 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat personalia, adres, e-mailadres en burger-servicenummer (BSN) tot die tijd digitaal zijn opgeslagen.

BSO-contracten bewaren we in de papieren versie in een map in een afgesloten kast.

Gegevens die niet relevant zijn voor de belastingdienst zoals gegevens over gezondheid en verslagen die door de mentor zijn gemaakt zullen we bewaren totdat het kind van de basisschool afgaat (12/13 jaar wordt), of eerder verwijderen als ouders daarom vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BSO Bolderburen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het gaat hier alleen om het bedrijf die de software levert voor onze administratie en onze boekhouder die enkel de betalingsgegevens kan inzien.

BSO Bolderburen blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BSO Bolderburen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BSO Bolderburen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bso-bolderburen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BSO Bolderburen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BSO Bolderburen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bso-bolderburen.nl en dan nemen wij weer contact met u op.