klachtenregeling BSO Bolderburen

Regels, afspraken en procedures kunnen helaas niet altijd voorkomen dat ouders soms toch een klacht hebben. Klachten moeten altijd bespreekbaar zijn en zullen professioneel behandeld worden volgens de klachtenregeling die adhv de wet Kinderopvang is opgesteld. 

Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/ verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene en vervolgens een locatieverantwoordelijke. Leidt dit echter niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht worden ingediend. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Mailadressen zijn: voor locatie de Zonnewende: anne-marie@bso-bolderburen.nl en voor locatie Berkel: eveline@bso-bolderburen.nl. 

Indien een interne klachtenprocedure niet tot het gewenste resultaat leidt staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie, www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. 

Een uitgebreider klachtenregeling ligt ter inzage bij de verschillende locaties.